COC EN ORGANISATIE

COC Rotterdam streeft naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. We komen op voor de rechten en veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, intersekse, trans en queer personen in de hele regio Zuid-Holland Zuid. We faciliteren ontmoeting voor diverse groepen mensen, we geven voorlichtingen op scholen en bieden informatie en advies bij hulpvragen over lhbtiq+ zaken.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van COC Rotterdam wordt gevormd door:

Wilma Ruis, voorzitter, voorzitter@cocrotterdam.nl

Cameron de Kreij, vice-voorzitter, vicevoorzitter@cocrotterdam.nl

Mark Siep,  secretaris, secretaris@cocrotterdam.nl

Robert Kaijser, penningmeester, penningmeester@cocrotterdam.nl

Jet Valk, algemeen bestuurslid

STATUTEN COC ROTTERDAM

Hier vindt u de statuten deel 1 en deel 2

Huishoudelijk Reglement

COC NEDERLAND

COC Rotterdam maakt deel uit van de federatie COC NEDERLAND. COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans-, queer en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbtiq+ personen in Nederland en het buitenland. We streven naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Het COC werd opgericht in 1946 en is daarmee de oudste nog bestaande lhbtiq+ organisatie ter wereld. Als één van de weinige LHBTIQ+ organisaties beschikken we over een speciale raadgevende status bij de Verenigde Naties.

JAARVERSLAGEN COC ROTTERDAM

AGENDA ALV 8 MEI 2024

Hierbij word je van harte uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering van COC Rotterdam. De vergadering wordt gehouden op 8 mei 2024 in de locatie van COC Rotterdam aan de Schiedamsesingel 173. Aanvang 19.30  Inloop vanaf 19.00 uur.
 
A G E N D A
 
1. Opening
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Vaststellen notulen van de ALV van 28 maart 2024
4.Vaststellen verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur
5. Benoemen verkiezingscommissie
6. Voorstellen kandidaat-bestuursleden

Voor het nieuwe bestuur zijn de volgende kandidaten beschikbaar: Wilma Ruis, in de functie van voorzitter; Mark Siep, in de functie van secretaris; Robert Kaijser in de functie van penningmeester; Cameron de Kreij, in de functie van vice-voorzitter en algemeen bestuurslid Jet Valk 

Voorstellen nieuwe bestuursleden

7. Schriftelijke stemming over bestuur
 
P A U Z E
 
8. Rapportage verkiezingscommissie en vaststellen uitslag
9. Installatie nieuw bestuur
10. Afscheid oud bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

Notulen ALV 28 maart 2024

PRIVACY EN AVG

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt op welke grondslag en de wijze waarop persoonsgegevens worden vastgelegd. Leden geven bij aanmelding toestemming voor het vastleggen van naam, adres en eventueel aanvullende gegevens. Deze gegevens worden onder regime van de AVG vastgelegd in de centrale ledenadministratie van COC. Leden kunnen verzoeken om inzage in de vastgelegde gegevens. Bij aanmelding voor incidentele en/of reguliere activiteiten worden uitsluitend die persoonsgegevens vastgelegd die voor de uitvoering van de betreffende activiteit van belang zijn.

Afbeeldingen: gebruikte foto’s en afbeeldingen in onze media zijn gemaakt op locaties en bij evenementen, waarbij inclusieve toestemming voor het vastleggen van personen op beeldmateriaal van toepassing is. Mocht u zichzelf desondanks afgebeeld zien en daartegen bezwaar hebben, laat dit ons weten: secretariaat@cocrotterdam.nl.

COC Rotterdam is een instelling met een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en donaties aan COC Rotterdam Rijnmond kunnen derhalve – binnen de regels van de belastingdienst – als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte.

ING Bank IBAN: NL45 INGB 0000 6666 67

RSIN 8093.10.545; Kamer van Koophandel – 24308484

Voor inzicht in onze activiteiten verwijzen wij u naar het laatste jaarverslag (zie hierboven)

Gemeenten | werkgebied

werkgebied COC Rotterdam

 • Alblasserdam
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Papendrecht
 • Albrandswaard
 • Ridderkerk
 • Barendrecht
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Rotterdam
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Hoeksche Waard
 • Schiedam
 • Krimpen aan den IJssel
 • Sliedrecht
 • Capelle aan den IJssel
 • Krimpenerwaard
 • Vlaardingen
 • Dordrecht
 • Lansingerland
 • Waddinxveen
 • Goeree-Overflakkee
 • Maassluis
 • Zuidplas
 • Gorinchem
 • Molenlanden
 • Zwijndrecht
 • Gouda
 • Nissewaard
 • Voorne aan Zee
Lid worden

Voor onze activiteiten als belangenbehartiging op politiek niveau en met partnerorganisaties, voorlichting, hulp bieden, het realiseren van ontmoetingen en het huren van onze verenigingsruimte hebben we financiële steun nodig. Je steunt hier ook het nationale en internationale werk van COC Nederland mee! Word dus lid en vraag ook kennissen, vrienden en familieleden om het vandaag nog te worden.

Aanmelden als lid kan via de website van COC Nederland www.coc.nl/lidworden

Als lid betaal je € 45 per jaar; je kunt gratis of met korting naar COC-activiteiten. Ben je jonger dan 26, dan word je voor € 26,50 euro per jaar lid van de COC-jongerenvereniging Expreszo.

Waar gaat de contributie naar toe?

Bij het COC gaat 60% van de ledenbijdrage naar de lokale COC-vereniging waar je op grond van je postcode bent ingedeeld. Een bedrag van € 18 wordt gebruikt voor het werk van de landelijke organisatie.

Vrijwilligers

COC Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers en ook de diverse taken en activiteiten worden veelal in werkgroepen uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zijn actief op het terrein van voorlichting, welzijn, ondersteuning, evenementen en sociale activiteiten. Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel. 

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wat de rechten en plichten zijn, wordt vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.

Daarin worden afspraken gemaakt over: de werktijd, begeleiding, evaluatie, de inhoud van het werk, taken en verantwoordelijkheden, onkostenvergoeding, verzekering, geheimhouding / privacy.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor een aantal specifieke vrijwilligersactiviteiten is het noodzakelijk dat een toekomstige vrijwilliger een zogeheten Verklaring Omtrent het Gedrag kan overleggen. Deze verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie als er geen redenen bekend zijn waarom iemand niet geschikt wordt geacht voor de opgegeven soort (vrijwilligers-)werk.

Het bestuur van COC Rotterdam heeft enkele activiteiten aangewezen waarvoor een dergelijke verklaring vereist is:

– Individueel contact met minderjarigen in het kader van begeleidings-, ondersteunings-, en verwijstaken. Bij de begeleiding van groepen minderjarigen dienen tenminste 2 begeleiders op de groep aanwezig te zijn in het bezit van een VOG.

– Individuele begeleidings- en hulpverleningscontacten met hulpvragers.

– Bij contacten namens COC binnen de persoonlijke leefsfeer van een hulpvrager.

– In andere gevallen door het bestuur incidenteel te bepalen.

Protocol Vrijwilligersbeleid

Alle afspraken zijn vastgelegd in de notitie Vrijwilligersbeleid COC Rotterdam.

U kunt deze notitie HIER inzien.

VACATURES VRIJWILLIGERSWERK

COC Rotterdam is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

 Jong & Out is op zoek naar een begeleider voor de bijeenkomsten van Jong & Out voor LHBTI+ jongeren tussen 12-18 jaar. Een begeleider moet tussen 18 en 35 jaar oud zijn.

Transcafé zoekt een coördinator die de caféavonden regelt, regelmatig activiteiten organiseert tijdens deze avonden en contact onderhoudt met  transorganisaties in de stad.

Zondagmiddagsalon zoekt nieuwe, enthousiaste barvrijwilligers voor deze activiteit op de laatste zondagmiddag van de maand. Het liefst versterken we ons team met mensen die ervaring hebben met horeca.

Zondagmiddagsalon zoekt een opvolger voor de huidige coördinator die zijn werkzaamheden eind van het jaar wil stoppen. De coördinator regelt het barrooster, de keukenbezetting en houdt contact met de bezoekers.

Cocktail zoekt een opvolger voor de huidige coördinator die haar werkzaamheden in september zou willen overdragen voor deze bijenkomst voor LHBTI+ asielzoekers.

Meer informatie en sollicitaties zenden aan peter@cocrotterdam.nl

Seksuele Gezondheid

Vacature: Coordinator Seksuele Gezondheid

COC zoekt een opvolger voor onze huidige coördinator, Marnix Kemme, die binnenkort gaat vertrekken. Marnix is betrokken bij de HIV-borrel, chemsex-gespreksavonden, de aandacht rond Wereld Aids Dag en hij ging met ons bestuur mee op stap naar gemeenteraadsleden voor een goed gesprek over prostitutie, PrEP, cruisen, soa’s en hiv.

Heb jij ook zin om namens COC de seksuele vrijheid én gezondheid te verdedigen en initiatieven te nemen? Of ken je iemand die geschikt is? 

Neem even contact op met Mark Siep via secretaris@cocrotterdam.nl 

Omgangsregels
COC Rotterdam biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke en inclusieve samenwerking waar we als vereniging aan werken.
Daarom hanteren we voor iedereen de volgende regels:
 1. Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit of geslachtskenmerken.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val andere mensen niet lastig.
 5. Ik berokken andere mensen geen schade.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.
 8. Ik negeer andere mensen niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 10. Ik vecht niet, gebruik geen geweld en bedreig anderen niet.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak andere mensen niet tegen hun wil aan.
 12. Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Ik geef mijn eigen grenzen aan en spreek degene aan die over mijn grenzen gaat.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.
 16. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 17. Ik ga verantwoordelijk om met de middelen van de vereniging.

VERTROUWENSPERSONEN

Wil je een vertrouwelijk gesprek met betrekking tot het bovenstaande? Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon van COC Nederland via 020-6234596 of vertrouwenspersoon@coc.nl als jouw COC geen eigen vertrouwenspersoon heeft. [NB: voor een vertrouwelijk gesprek over seksuele oriëntatie en genderidentiteit kun je terecht bij Switchboard]

ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

Heb je een klacht? Neem dan contact op met de klachtencommissie via klachtencommissie@coc.nl

The Code of Good Conduct is found here.
Le Code de Bonne Conduite ce trouve ici.

Geschiedenis

Vrijwilligerswerk bij COC Rotterdam in historisch perspectief

Met de oprichting van het COC in 1946 begon de strijd van emancipatie en integratie van homoseksualiteit in Nederland. De oprichters wilden vormen van ondersteuning, ontmoeting en hulp aan  lesbische, homo- of biseksuele medeburgers gaan bieden op basis van gelijkwaardigheid. Betrokkenen zetten zich in vanuit een sterk naoorlogs besef van saamhorigheid, van verantwoordelijkheid en van activisme. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de harde kern van deze groep deel uitmaakte van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin de Duitsers homoseksualiteit hadden verboden en met de dood bestraften.

Het COC bestaat nog steeds en was niet alleen de eerste, maar vele jaren lang de enige nationale belangbehartiger. Doelgroepen als transgender, intersekse en queer personen gingen later deel uitmaken van de organisatie.

COC ROTTERDAM

Op 17 oktober 1947 werd COC Rotterdam als één van de eerste plaatselijke afdelingen van het landelijke COC opgericht. COC Rotterdam was en is dus na 75 jaar nog steeds deel van de oudste bestaande actieve lhbtiq+ organisatie ter wereld.

Het COC regionaliseerde, wat er tevens toe leidde dat regionaal ook andere samenwerkingsverbanden ontstonden op het gebied van de uitvoerende activiteiten. En daarmee ook een aantal andere min of meer zelfstandige organisaties die zich voor lhbtiq’s inzetten. Deze regionale COC’s en andere plaatselijke verbanden zijn in vrijwel alle gevallen vrijwilligersorganisaties.

COC Nederland treedt op als vertegenwoordiger naar regering en politiek bij het verder verankeren van lhbtiq+belangen in beleid, wet- en regelgeving. Ook internationaal is COC Nederland actief om in landen waar de acceptatie onder druk staat, LHBTI-organisaties te ondersteunen.

Plaatselijk ontstonden vanaf 2008 op initiatief van het COC en gestimuleerd door de Rijksoverheid “Regenbooggemeenten” die diversiteit en inclusie omarmen en dat in hun beleid tot uitdrukking willen brengen.

In Regenbooggemeenten in het werkgebied van COC Rotterdam wordt dan ook nauw samengewerkt tussen plaatselijke organisaties, in sommige plaatsen het COC en de gemeente. Ook andere doelverwante partners, als Humanitas, Radar, Stichting Rotterdam Pride, maken deel uit van de samenwerking.